LONDON

 Sophrosyne

Sophrosyne

 Diamon

Diamon

 Dynamis

Dynamis

 Atoma

Atoma

 Hyle

Hyle

 Heiros

Heiros